Obchodní podmínky

Smluvní obchodní podmínky vydané dne 1. 6. 2011 společností MASANTA.COM, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Záběhlická 45/1397, PSČ 160 00, IČ: 25730533, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 65055.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem, není-li dohodnuto jinak.

1.2. Poskytovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí společnost MASANTA.COM, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Záběhlická 45/1397, PSČ 160 00, IČ: 25730533, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 65055.

1.3. Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež kontaktovala poskytovatele ve smyslu těchto obchodních podmínek.

1.4. Kontaktováním poskytovatele podle těchto obchodních se rozumí zejména: a) vyplnění a odeslání kontaktního formuláře nebo registračního formuláře na portálu http://www.idkarta.cz, https://www.idkarta.cz, či přidružených webových stánkách, kterým povolil Poskytovatel umístit jako zdroj iframe z www.idkarta.cz. b) telefonické spojení se s poskytovatelem, c) využití veškerých elektronických médií typu email, sms.

1.5. Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje svou vůli být těmito vázán, pokud kontaktoval poskytovatele ve smyslu těchto obchodních podmínek nebo navštívil portál www.idkarta.cz a využil služeb poskytovatele. Tímto zároveň potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil a bez nátlaku s nimi souhlasí.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné zejména na portálu www.idkarta.cz, v sídle poskytovatele nebo jsou přiloženy ke smlouvě, uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem..

II. Poskytování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

2.1. Poskytovatel prohlašuje a uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí a bere na vědomí, že při kontaktování, jak je toto vymezeno v těchto obchodních podmínkách, nebo využití služeb poskytovatele dochází či může docházet ke sdělení uživatelem jeho osobních údajů poskytovateli.

2.2. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

2.3. Zákazník, jakožto subjekt údajů, souhlasí s tím, aby údaje sdělené jim poskytovateli byly zpracovány poskytovatelem, jakožto správcem, a to za účelem nabízení služeb a produktů poskytovatele či jeho obchodních partnerů, zasílání informací o činnosti poskytovatele, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním těchto osobních údajů může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

2.4. Poskytovatel tímto informuje uživatele a podává mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tím se rozumí zejména to, že poskytnutí osobních údajů poskytovateli je dobrovolné, že zákazník má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese poskytovatele, a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Touto nápravou je např. zdržení se takového jednání poskytovatele, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud si zákazník přeje opravit osobní údaje, které o něm poskytovatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese uzivatel@masanta.com nebo na adrese sídla poskytovatele. Poskytoval osobní údaje uchovává bez časového omezení.

III. Registrace

3.1. Poskytovatel prohlašuje, že se na portálu www.idkarta.cz zabývá zejména registrací služby mojeID, kterou provozuje CZ.NIC z.s.p.o.

3.2. Uživatel může využít služeb poskytovatele zejména prostřednictvím registračního formuláře na portálu www.idkarta.cz, kontaktováním poskytovatele e-mailem, telefonicky či pomocí příslušného kontaktní formuláře na tomto portálu (dále jen „využití služeb“).

3.3. Využitím služeb poskytovatele nedochází ke vzniku právního vztahu mezi uživatelem a provozovatelem služby mojeID. Vztah mezi uživatelem a provozovatelem služby mojeID vzniká teprve na základě uzavření smlouvy mezi těmito subjekty.

3.4. Poskytovatel prohlašuje a uživatel bere na vědomí, že využití služeb poskytovatele je zásadně bezúplatné, a poskytovatel si za tyto nebude na uživateli žádat žádné platby. Tímto není dotčen nárok poskytovatel žádat na uživateli náhradu případné škody.

IV. Nahrávání hovorů na zákaznické lince

4.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že telefonní hovory na zákaznické lince poskytovatele mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány, a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu.

4.2. Při nakládání s nahrávkami telefonních hovorů bude poskytovatel postupovat tak, aby nedošlo k poškození práv a oprávněných zájmu uživatele.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Poskytovatel může tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, pokud je taková změna předvídatelná nebo nedochází k nepřijatelnému zásahu do práv a oprávněných zájmů uživatele.

V Praze dne 1. 6. 2011